Молим, внимателно прочетете Общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт.

С разглеждането на страниците, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на този уеб сайт, Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Общи условия.
Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате с употребата на sladkoisoleno.shop.
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма „Суит Шоп“ ООД предоставя Услуги на потребителите посредством онлайн магазин sladkoisoleno.shop.

Тези условия обвързват всички потребители.

Уеб сайтът sladkoisoleno.shop е електронен магазин, собственост на фирма „Суит Шоп“ ООД. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:
„Доставчик” е „Суит Шоп“ ООД, собственик на уеб сайта sladkoisoleno.shop, който служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.
„Потребител” e всяко дееспособно физическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.
„Електронен магазин” е интернет сайтът sladkoisoleno.shop, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.
„IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„Потребителски профил” е част в сайта, която съдържа информация за Потребителя. Тези данни са предоставени от Потребителя при регистрацията му и съхранявана от sladkoisoleno.shop, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. В своя профил Потребителят може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои поръчки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия, да променя паролата си за достъп и др.
„Парола” е избрана от Потребителя комбинация от символи (букви и/или цифри), която заедно с актуален адрес на електронна поща на Потребителя индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в sladkoisoleno.shop стоки.
„Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се получава на място във физическия магазин на адрес: ж.к. Младост 3, бл. 373 или се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.
„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
„Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
„Случайно събитие” е непредвидено към момента на подаване на поръчката обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението й обективно невъзможно.
„Брошура/Известие/Нюзлетър” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител, ако той се е абонирал за получаването на публикацията.
„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА „СУИТ ШОП“ ООД

Предмет и данни за доставчика

1.1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Суит Шоп“ ООД с ЕИК 202321779 и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. арх. Никола Лазаров 25, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на електронния магазин на sladkoisoleno.shop.

1.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Суит Шоп“ ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. арх. Никола Лазаров 25
3. Данни за кореспонденция:
Телефон: 0877 117 696
Имейл: sladkoisoleno.shop@gmail.com
Вписване в публични регистри: Търговски регистър: ЕИК 202321779
5.Регистър на регистрирани по ЗДДС лица: BG202321779
Органите, осъществяващи контрол върху дейността на онлайн магазин sladkoisoleno.shop са:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
7. Основната информация и характеристики на продуктите са изписани подробно в страницата за предоставяне на всеки продукт.
8. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

Условия за ползване на електронния магазин

2.1. Разглеждането на електронния магазин sladkoisoleno.shop е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
2.2. sladkoisoleno.shop е уеб сайт за електронна търговия, в който се предлагат стоки за закупуване от крайни потребители. Потребителите могат да ползват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.
2.3. За да пазарувате от електронния магазин sladkoisoleno.shop, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или направо да направите поръчка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, три имена и адреси за доставка. Всяка направена поръчка без регистрация изисква същите данни, като за регистриран потребител. В процеса на поръчка, имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, пощенски код, начинa на доставка и начина на плащане. Поръчката на продукт/и през е-магазина означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите.
2.4. Данни на Потребителя – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail, които Потребителите доброволно и по собствено желание предоставят при своята регистрация в sladkoisoleno.shop или даване на поръчка са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Тези данни на Потребителя се събират само, за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставка на избраната стока.
2.5. Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в sladkoisoleno.shop. Всяка информация дадена на sladkoisoleno.shop ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.
2.6. Доставчикът публикува на адрес sladkoisoleno.shop:
2.6.1. описание на основните характеристики и изображение на всяка стока;
2.6.2. продажната цена, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Всички цени в сайта са с включен ДДС.
2.6.3. стойността на разходите за доставка не са включени в продажната цена. Информация за тях се предоставя при завършване на поръчката, както и в раздел „Доставка и плащане“.
2.6.4. правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от направената поръчка и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;
2.6.5. всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.
2.7. Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта sladkoisoleno.shop за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея като напр. цена, продукт, време за доставка, представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката и при променените условия.
2.8. Потребителят се задължава:
2.8.1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;
2.8.2. да плати цената на заявената от него стока;
2.8.3. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
2.8.4. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
2.8.5. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
2.8.6. да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
2.8.7. да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия sladkoisoleno.shop и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
2.8.8. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
2.8.9. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
2.8.10. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
2.8.11. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
2.9. Потребителят има право на:
2.9.1. достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
2.9.2. достъп и корекция в режим онлайн на предоставените при регистрацията и/или поръчката данни;
2.9.3. да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за защита на потребителите/ и разпоредбите на настоящите Общи условия;
Моля имайте предвид, че Правото на отказ не се прилага в определените от Закон за защита на потребителите случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
4.Няма запазен добър търговски вид (стоката е скъсана, надраскана, прана, гладена,всички етикети и описания са налични.) 5.Са налице повреди, причинени от неправилна употреба. 6.Не е запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:сключване на договора – при договор за услуги; (*транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента).
Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено искане до Доставчика за отказ от договора. Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
2.10. При неспазване на задълженията на Потребителя, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение

Регистрация. Брошури

3.1. За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в sladkoisoleno.shop стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес sladkoisoleno.shop. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
3.2. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни поръчки за закупуване на стоките, предлагани чрез sladkoisoleno.shop.
3.3. С акта на регистрацията си и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен Бюлетин, съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез електронна поща, sms и по всякакъв електронен път. Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време като:
3.3.1. като се свърже с Доставчика на посочения на интернет страницата адрес на електронна поща/телефон с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.
3.4. Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия.
3.5. Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.
3.6. Доставчикът включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

Подаване на поръчки

4.1. Потребителят получава достъп до формата за подаване на поръчки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни адрес на електронна поща и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон „ВХОД“.
4.2. Подаването и извършването на поръчка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Добави в количка”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката, потвърждаване на адреса за доставка, начина на плащане и потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон “Финализирай поръчката”.
4.3. При направена поръчка електронният магазин sladkoisoleno.shop уведомява Потребителя за поръчката на посочения при регистрацията адрес на електронна поща. Представител на Доставчика предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока.
4.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, представител на Доставчика уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел) или да бъде допълнително изработена, поръчката може да бъде анулирана.
4.5. Поръчки в електронния магазин sladkoisoleno.shop се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
4.6. Обработването на поръчките се извършва от понеделник до петък от 9:00ч. до 16:00 ч. След обработването на поръчката от страна на екипа на Доставчика, се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се доставя до Потребителя в рамките на … работни дни след датата на нейното потвърждение.
4.7. Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

Доставка и плащане

5.1. След като в sladkoisoleno.shop постъпи поръчка от Потребител, служител на фирмата уведомява Потребителя със съобщение на електронната му поща за успешно приетата поръчка.
5.2. Доставка се прави само на потвърдени поръчки. Доставка се извършва в рамките на 5 работни дни след датата на потвърждаване на поръчката, освен ако потребителят не уведомен за друг срок лично от служител на фирмата.
5.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. Сроковете за доставка са посочени в точка: „Доставка и плащане“ на sladkoisoleno.shop
5.4. Доставчикът използва за доставки собствен транспорт.
5.5. Заявената за покупка стока се доставя с поръчаната от вас опаковка и/или подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.
5.6. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис в град София.
5.7. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис да получи в срок стоката /ако е избрал тази опция/ или не получи стоката във физическия магазин на Доставчика, то тогава, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка, а Потребителят се задължава да плати всички разходи по доставката.
5.7.Заплащането на поръчаната стока може да се извърши:
5.7.1.С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката;
5.7.2.Чрез заплащане с кредитна/дебитна карта; 5.7.3. По банков път.
5.8. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя по усмотрение на Доставчика.
5.9. Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон, предприема действия по уговаряне с Представител на Доставчика за изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валутa.
5.10. Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

Отказ от направена поръчка. Рекламация.

6.1. Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения в интернет страницата sladkoisoleno.shop на електронна поща на Доставчика, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 – дневен срок, считано от датата на получаването й. Рекламации се приемат при предоставяне на следната информация и копия на документи: имена, телефон и имейл на потребителя – информация за закупената стока; име на стоката по стокова разписака или фактура, копие на касова бележка, стокова разписка или фактура; номер и дата на поръчката – подробно описани на проблема придружено със снимка.
6.2. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Потребителят доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.
6.3. Връщането на стока, било при отказ от направената поръчка, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка/товарителницата, с която Потребителят е получил поръчката.
6.4. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки.
6.5. Замяна на продукт: Моля върнете дефектните артикули за замяна, за да Ви върнем парите. Ако искате да върнете артикул моля свържете се с нас. Ще е необходимо да ни предоставите Вашия адрес където да доставим заменената стока и телефон за връзка.

Копиране на информация

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта на sladkoisoleno.shop е собственост на Доставчика, в т.ч. снимки и описания на артикули.
7.2. Забранява се копирането на текстове от sladkoisoleno.shop и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на Доставчика.
8.1. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост, доколкото на сайта на електронният магазин се публикуват снимки на продукти, изработени от Доставчика, съотвено снимковият материал е напарвен по поръчка на Доставчика.
8.2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.
8.3. Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.
8.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.
8.5. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси.
8.6.Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
8.7. Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др., предизвикани в резултат на употреба или не употреба на сайта, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо Доставчика. Ако използването на материали от него от страна на Потребителя доведе до възникване на вреди, за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация Потребителят поема изцяло отговорността и всички разходи, свързани с отстраняване на нанесените вреди.
8.8. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Обратна връзка

9.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Доставчика, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посочения адрес, на електронна поща sladkoisoleno.shop и на телефонен номер 0877 117 696.
9.2. Доставчикът е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания. В изпълнение на тази своя функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

Лични данни

10.1Доставчикът приема и обявява на сайта Уведомление за поверително третиране на лични данни на „Суит Шоп“ ООД, Политика за бисквитките.
10.2. Във всеки момент, Доставчикът изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни.
10.3 В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своите имена и парола, Доставчикът има право да я изтрие

Общи разпоредби

11.1 Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени поръчки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
11.2 Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
11.3 Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
11.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.
11.5. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
11.6. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението поръчка за покупка на стока. Актуалният текст на Общите условия може да бъде намерен винаги на сайта.
11.7. Ако имате някакви въпроси свързани с поръчката си, моля пишете ни на: sladkoisoleno.shop@gmail.com
11.8. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Прекратяване

Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.